ព្រាប កុល

នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតំលាភាពកម្ពុជា

MESSAGE ME

2

COURSES

0

RATING

Any review founded
COURSE
PRICE

Impactful Public Speaking Skills

$ 90

VIEW

កម្មវិធីបោះជំរុំសិក្សា (ILEARN Camp) ប្រធានបទ៖ «ច្បាប់ទាក់ទាញ/Law of Attraction»

$ 35

VIEW

Mail : kolpreap@gmail.com

Phone : (+855) 012 877 833

Skype : kolpreap

Web : http://preapkol.com

Location : បុរីប៉េងហួត